Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné dojednania a základné pojmy

Predávajúci – MVH s.r.o. so sídlom Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, IČO: 52495787, DIČ: 2121060667, IČDPH: SK2121060667, prevádzkovateľ e-shopu: www.monafashion.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: info@monafashion.sk
Telefón: +421 910 521 255
Poštová adresa pre zasielanie reklamácií: ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže používať e-shop len so súhlasom zákonného zástupcu.

Objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru, konkrétne znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tovar – produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.monoafashion.sk. Kúpna cena je uvedená s DPH a nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu.

Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva - znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov - znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

Zákon o ochrane spotrebiteľa - znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.monafashion.sk (ďalej aj "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP").

2. Tieto VOP sú verejne prístupné na stránke internetového obchodu v časti Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 01. 09. 2021 respektíve od zverejnenia zmeny.

I. Ochrana osobných údajov

1. Uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Predávajúcim, resp. Sprostredkovateľom v zmysle tohto článku. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

2. Pri registrácií v e-shope, resp. pred uskutočnením Objednávky môže Kupujúci udeliť Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely do času kým písomne neoznámi Predávajúcemu odvolanie svojho súhlasu. V prípade ak Kupujúci udelí Predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, súhlasí so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spôsobom uvedeným v tomto článku. V prípade, že Kupujúci v priebehu uskutočňovania Objednávky poskytne svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely Predávajúci mu bude zasielať obchodné ponuky Predávajúceho, newslettre a informácie o akciách na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Registračnom formulári/užívateľskom účte. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním svojej písomnej žiadosti na adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@monafashion.sk. O vybavení žiadosti a o ďalšom postupe bude Kupujúci informovaný písomne na adresu uvedenú vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môže Kupujúci žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.

3. Predávajúci v súlade s ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov poveril spracovávaním osobných údajov v súlade s týmito VOP MVH s.r.o. , Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, Slovenská Republika, IČO: 52495787 (ďalej len „Sprostredkovateľ").

4. Pri spracovaní osobných údajov bude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu v rámci členských štátov Európskej únie.

5. Identifikačné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP.

6. Identifikačné údaje Sprostredkovateľa v zmysle ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené v bode 4. tohto článku VOP.

7. Osobné údaje budú spracované v rozsahu:
• na účely vybavenia objednávky/ reklamácii:
- meno a priezvisko*,
- fakturačná adresa,
- telefónne číslo*,
- e-mailová adresa*,
- adresa pre doručovanie* (ak je iná ako fakturačná adresa),
• na marketingové účely:
- meno a priezvisko*,
- telefónne číslo,
- e-mailová adresa*,

pričom označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne.

8. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, na marketingové účely opísané v bode 3. tohto článku - vytváranie databázy klientov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov.

9. Osobné údaje Predávajúci, resp. Sprostredkovateľ nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru– kuriérskym spoločnostiam DPD a Packeta alebo inej zasielateľskej spoločnosti a osobe, ktorá zabezpečuje platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

10. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne (zamestnancami Predávajúceho a Sprostredkovateľom) a automatickým spôsobom (zamestnancami Predávajúceho a Sprostredkovateľom).

11. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
- vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
- vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
- namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

12. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

13. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. „cookies" do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Kupujúci má možnosť odmietnuť aby „cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia napríklad tým, že spustí vo svojom koncovom zariadení funkciu anonymného prehliadania.