Možnosti platby

I. Všeobecné dojednania a základné pojmy

Predávajúci – MVH s.r.o. so sídlom Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, IČO: 52495787, DIČ: 2121060667, IČDPH: SK2121060667, prevádzkovateľ e-shopu: www.monafashion.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: info@monafashion.sk
Telefón: +421 910 521 255
Poštová adresa pre zasielanie reklamácií: ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže používať e-shop len so súhlasom zákonného zástupcu.

Objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru, konkrétne znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tovar – produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.monoafashion.sk. Kúpna cena je uvedená s DPH a nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu.

Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva - znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov - znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

Zákon o ochrane spotrebiteľa - znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.monafashion.sk (ďalej aj "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP").

2. Tieto VOP sú verejne prístupné na stránke internetového obchodu v časti Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 01. 09. 2021 respektíve od zverejnenia zmeny.

I. Kúpna cena

1. Ceny uvedené v e-shope sú v EUR a zahŕňajú DPH.

2. Kúpna cena je uvedená v e-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, respektíve ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými Všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

II. Platobné podmienky

1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

2. Kupujúci v procese uskutočňovania Objednávky má len jedinú možnosť zaplatenia Kúpnej ceny a to platbou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GOPay.

3. Faktúra za objednaný a zakúpený Tovar je zasielaná na e-mail, ktorý uviedol Kupujúci v procese Objednávky vo formáte PDF a je riadnym účtovným dokladom.