Vrátenie a reklamácia

Vrátenie a reklamácia tovaru

I. Všeobecné dojednania a základné pojmy

Predávajúci – MVH s.r.o. so sídlom Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, IČO: 52495787, DIČ: 2121060667, IČDPH: SK2121060667, prevádzkovateľ e-shopu: www.monafashion.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: info@monafashion.sk
Telefón: +421 910 521 255
Poštová adresa pre zasielanie reklamácií: ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže používať e-shop len so súhlasom zákonného zástupcu.

Objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru, konkrétne znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tovar – produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.monoafashion.sk. Kúpna cena je uvedená s DPH a nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu.

Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva - znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov - znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

Zákon o ochrane spotrebiteľa - znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.monafashion.sk (ďalej aj "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP").

2. Tieto VOP sú verejne prístupné na stránke internetového obchodu v časti Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 01. 09. 2021 respektíve od zverejnenia zmeny.

II. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zrušenie Kúpnej zmluvy dohodou

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na e-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

2. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci objednávkového procesu.

3. Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 24 hodín od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, a to odoslaním písomného oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy formou e-mailu na e-mailovú adresu info@monafashion.sk.

4. Od okamihu uzavretia Kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 3 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti Kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v procese vytvárania Objednávky. Ku zrušeniu Kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamihu, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie Kúpnej zmluvy. Do času kým Predávajúci odošle Kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie objednaného Tovaru podľa článku V. zverejneného vo VOP.

III. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Pre tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je pribalený spolu s Tovarom v balíku. Formulár je taktiež súčasťou e-mailu, ktorý Kupujúci obdrží po potvrdení objednávky a môžete si ho vytlačiť aj TU . Vyplnený formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný odoslať Predávajúcemu v listinnej podobe spolu s Tovarom na poštovú adresu Predávajúceho (Mária Vargová, ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica).

2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

4. Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

5. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy.

6. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave v rozpore s bodom 7. tohto článku VOP, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

8. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre prípad odstúpenia od Kúpnej zmluvy alebo reklamácie sú:
adresa: Mária Vargová, ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika, e-mail: info@monafashion.sk

IV. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci je distribútorom Tovaru, ktorý spĺňa požiadavky § 4 a § 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vyhlášky č. 18/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, slovenských technických noriem STN EN 23758 a STN 79 7102 a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy a že nemá právne vady.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom Tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií Predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

5. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného Tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

6. V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

7. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim. Ku každému zakúpenému tovaru je poskytnutý doklad o kúpe – faktúra.

9. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho a to nasledovne písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou odoslanou na adresu sídla Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim na dobierku. Reklamačný formulár je priložený v balíku s Tovarom, taktiež je súčasťou e-mailu, ktorý Kupujúci obdrží pri potvrdení objednávky.

11. Predávajúci odošle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácii elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho. V prípade, že reklamácia bola uplatnená na Prevádzke Predávajúceho, zamestnanec Prevádzky vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď.

12. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Kupujúcemu poštovné.
13. Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia Kupujúcemu alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14. V prípade, že reklamácia bude vybavená vrátením kúpnej ceny tovaru, táto bude Kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet uvedený vo formulári Reklamácia resp. v objednávke Tovaru. V prípade, že Kupujúci neuvedie číslo svojho bankového účtu, kúpna cena Tovaru vrátane nákladov na poštovné bude vrátená Kupujúcemu poštovou poukážkou na jeho adresu uvedenú vo formulári Reklamácia respektíve v objednávke Tovaru.

15. Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

V. Osobitné ustanovenia pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľom v zmysle § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa

1. Poučenie Spotrebiteľa o jeho právach podľa osobitného predpisu (ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení):

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodenú vec za nepoškodenú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie má právo rozhodnúť, ktoré z práv uvedených v prechádzajúcom odseku uplatňuje a na základe toho určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

5. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.