Dodanie tovaru

I. Všeobecné dojednania a základné pojmy

Predávajúci – MVH s.r.o. so sídlom Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, IČO: 52495787, DIČ: 2121060667, IČDPH: SK2121060667, prevádzkovateľ e-shopu: www.monafashion.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: info@monafashion.sk
Telefón: +421 910 521 255
Poštová adresa pre zasielanie reklamácií: ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže používať e-shop len so súhlasom zákonného zástupcu.

Objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru, konkrétne znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tovar – produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.monoafashion.sk. Kúpna cena je uvedená s DPH a nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu.

Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva - znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Obchodný zákonník- znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov - znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

Zákon o ochrane spotrebiteľa - znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.monafashion.sk (ďalej aj "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP").

2. Tieto VOP sú verejne prístupné na stránke internetového obchodu v časti Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 01. 09. 2021 respektíve od zverejnenia zmeny.

I. Dodanie tovaru

1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

2. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:
• dodanie kuriérom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. („DPD“) na adresu uvedenú v Objednávke;
• vyzdvihnutie vo výdajných miestach spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o
• osobný odber v rámci mesta Banská Bystrica

3. V prípade ak Kupujúci vytvoril a odoslal Predávajúcemu Objednávku do 15.00 hodiny v priebehu pracovného dňa a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy. V prípade ak Kupujúci vytvoril a odoslal Predávajúcemu Objednávku po 15.00 hodine v priebehu pracovného dňa alebo v akejkoľvek hodine počas víkendov a dní pracovného pokoja a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar v najbližší pracovný deň po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase výpredajov, alebo špeciálnych kampaní.

4. Nebezpečenstvo náhodného poškodenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.