Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné dojednania a základné pojmy

Predávajúci – MVH s.r.o. so sídlom Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, IČO: 52495787, DIČ: 2121060667, IČDPH: SK2121060667, prevádzkovateľ e-shopu: www.monafashion.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: info@monafashion.sk
Telefón: +421 910 521 255
Poštová adresa pre zasielanie reklamácií: ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica

Kupujúci – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže používať e-shop len so súhlasom zákonného zástupcu.

Objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru, konkrétne znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tovar – produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.monoafashion.sk. Kúpna cena je uvedená s DPH a nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu.

Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva - znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov - znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

Zákon o ochrane spotrebiteľa - znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.monafashion.sk (ďalej aj "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP").

2. Tieto VOP sú verejne prístupné na stránke internetového obchodu v časti Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 01. 09. 2021 respektíve od zverejnenia zmeny.

II. Objednávanie tovaru a postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Objednávky sa uskutočňujú prostredníctvom stránky www.monafashion.sk. Taktiež je možné objednanie tovaru vo forme e-mailovej správy, ktorú zašle Kupujúci Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@monafashion.sk a/alebo vo forme písomnej objednávky (správy) uskutočnenej prostredníctvom sociálnych sietí – Facebook a Instagram - Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2. Tovar v e-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch respektíve ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, respektíve pred tým ako uskutoční Objednávku.

3. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná a na e-mail Kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim.

4. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol Kupujúci. Potvrdenie Objednávky obsahuje číslo Objednávky, zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené Kupujúcim v objednávkovom procese v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a/alebo s Kúpnou zmluvou.

6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a to prostredníctvom e-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie.

7. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na e-shope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

III. Kúpna cena

1. Ceny uvedené v e-shope sú v EUR a zahŕňajú DPH.

2. Kúpna cena je uvedená v e-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, respektíve ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými Všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

IV. Platobné podmienky

1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

2. Kupujúci v procese uskutočňovania Objednávky má len jedinú možnosť zaplatenia Kúpnej ceny a to platbou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GOPay.

3. Faktúra za objednaný a zakúpený Tovar je zasielaná na e-mail, ktorý uviedol Kupujúci v procese Objednávky vo formáte PDF a je riadnym účtovným dokladom.

V. Dodacie podmienky

1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

2. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:
• dodanie kuriérom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. („DPD“) na adresu uvedenú v Objednávke;
• vyzdvihnutie vo výdajných miestach spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o
• osobný odber v rámci mesta Banská Bystrica

3. V prípade ak Kupujúci vytvoril a odoslal Predávajúcemu Objednávku do 15.00 hodiny v priebehu pracovného dňa a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy. V prípade ak Kupujúci vytvoril a odoslal Predávajúcemu Objednávku po 15.00 hodine v priebehu pracovného dňa alebo v akejkoľvek hodine počas víkendov a dní pracovného pokoja a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar v najbližší pracovný deň po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase výpredajov, alebo špeciálnych kampaní.

4. Nebezpečenstvo náhodného poškodenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zrušenie Kúpnej zmluvy dohodou

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na e-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

2. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci objednávkového procesu.

3. Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 24 hodín od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, a to odoslaním písomného oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy formou e-mailu na e-mailovú adresu info@monafashion.sk.

4. Od okamihu uzavretia Kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 3 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti Kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v procese vytvárania Objednávky. Ku zrušeniu Kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamihu, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie Kúpnej zmluvy. Do času kým Predávajúci odošle Kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie objednaného Tovaru podľa článku V. týchto VOP.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Pre tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je pribalený spolu s Tovarom v balíku. Formulár je taktiež súčasťou e-mailu, ktorý Kupujúci obdrží po potvrdení objednávky a môžete si ho vytlačiť aj TU . Vyplnený formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný odoslať Predávajúcemu v listinnej podobe spolu s Tovarom na poštovú adresu Predávajúceho (Mária Vargová, ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica).

2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

4. Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

5. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy.

6. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave v rozpore s bodom 7. tohto článku VOP, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

8. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre prípad odstúpenia od Kúpnej zmluvy alebo reklamácie sú:
adresa: Mária Vargová, ul. Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika, e-mail: info@monafashion.sk

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci je distribútorom Tovaru, ktorý spĺňa požiadavky § 4 a § 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vyhlášky č. 18/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, slovenských technických noriem STN EN 23758 a STN 79 7102 a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy a že nemá právne vady.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom Tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií Predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

5. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného Tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

6. V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

7. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim. Ku každému zakúpenému tovaru je poskytnutý doklad o kúpe – faktúra.

9. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho a to nasledovne písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou odoslanou na adresu sídla Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim na dobierku. Reklamačný formulár je priložený v balíku s Tovarom, taktiež je súčasťou e-mailu, ktorý Kupujúci obdrží pri potvrdení objednávky.

11. Predávajúci odošle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácii elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho. V prípade, že reklamácia bola uplatnená na Prevádzke Predávajúceho, zamestnanec Prevádzky vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď.

12. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Kupujúcemu poštovné.
13. Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia Kupujúcemu alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14. V prípade, že reklamácia bude vybavená vrátením kúpnej ceny tovaru, táto bude Kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet uvedený vo formulári Reklamácia resp. v objednávke Tovaru. V prípade, že Kupujúci neuvedie číslo svojho bankového účtu, kúpna cena Tovaru vrátane nákladov na poštovné bude vrátená Kupujúcemu poštovou poukážkou na jeho adresu uvedenú vo formulári Reklamácia respektíve v objednávke Tovaru.

15. Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

IX. Osobitné ustanovenia pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľom v zmysle § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa

1. Poučenie Spotrebiteľa o jeho právach podľa osobitného predpisu (ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení):

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodenú vec za nepoškodenú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie má právo rozhodnúť, ktoré z práv uvedených v prechádzajúcom odseku uplatňuje a na základe toho určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

5. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.

X. Zrušenie objednávky

1. Zákazník môže zrušiť objednávku do 24 hodín od jej realizácie písomne prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu info@monfashion.sk

2. Zákazník môže zrušiť objednávku do doby pokiaľ nebola objednávka ešte odoslaná Predávajúcim a kupujúci neobdržal e-mail s informáciou o odoslaní objednávky. Pokiaľ už objednávka bola odoslaná, nie je možné ju zrušiť.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Predávajúcim, resp. Sprostredkovateľom v zmysle tohto článku. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

2. Pri registrácií v e-shope, resp. pred uskutočnením Objednávky môže Kupujúci udeliť Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely do času kým písomne neoznámi Predávajúcemu odvolanie svojho súhlasu. V prípade ak Kupujúci udelí Predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, súhlasí so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spôsobom uvedeným v tomto článku. V prípade, že Kupujúci v priebehu uskutočňovania Objednávky poskytne svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely Predávajúci mu bude zasielať obchodné ponuky Predávajúceho, newslettre a informácie o akciách na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Registračnom formulári/užívateľskom účte. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním svojej písomnej žiadosti na adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@monafashion.sk. O vybavení žiadosti a o ďalšom postupe bude Kupujúci informovaný písomne na adresu uvedenú vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môže Kupujúci žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.

3. Predávajúci v súlade s ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov poveril spracovávaním osobných údajov v súlade s týmito VOP MVH s.r.o. , Veľká Ves 161, 985 01 Veľká Ves, Slovenská Republika, IČO: 52495787 (ďalej len „Sprostredkovateľ").

4. Pri spracovaní osobných údajov bude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu v rámci členských štátov Európskej únie.

5. Identifikačné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP.

6. Identifikačné údaje Sprostredkovateľa v zmysle ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené v bode 4. tohto článku VOP.

7. Osobné údaje budú spracované v rozsahu:
• na účely vybavenia objednávky/ reklamácii:
- meno a priezvisko*,
- fakturačná adresa,
- telefónne číslo*,
- e-mailová adresa*,
- adresa pre doručovanie* (ak je iná ako fakturačná adresa),
• na marketingové účely:
- meno a priezvisko*,
- telefónne číslo,
- e-mailová adresa*,

pričom označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne.

8. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, na marketingové účely opísané v bode 3. tohto článku - vytváranie databázy klientov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov.

9. Osobné údaje Predávajúci, resp. Sprostredkovateľ nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru– kuriérskym spoločnostiam DPD a Packeta alebo inej zasielateľskej spoločnosti a osobe, ktorá zabezpečuje platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

10. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne (zamestnancami Predávajúceho a Sprostredkovateľom) a automatickým spôsobom (zamestnancami Predávajúceho a Sprostredkovateľom).

11. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
- vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
- vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
- namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

12. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

13. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. „cookies" do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Kupujúci má možnosť odmietnuť aby „cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia napríklad tým, že spustí vo svojom koncovom zariadení funkciu anonymného prehliadania.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.monafashion.sk

2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69
fax č.: 048/412 46 93
e-mail: bb@soi.sk

6. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke Predávajúceho www.monafashion.sk, resp. e-mail info@monafashion.sk pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.

V Banskej Bystrici dňa 01. 09. 2021

© 2021 monafashion.sk Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od monafashion.sk zakázané.